polityka prywatności

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

Usługi Lekarskie i Sportowo-Medyczne. Zbigniew Krenc (Łódź, 94-238, Słonecznikowa 34) – Gabinet Medycyny i Kardiologii Sportowej Kardiosport (przy NZOZ Mikomed, Łódź, ul. Pługowa 51)


2. Państwa dane przetwarza się wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi lekarskiej (ustalenia tożsamości pacjentów, prowadzenie dokumentacji medycznej, wydawanie zaświadczeń, wystawianie recept, kontaktowania się w związku z prowadzoną działalnością oraz udzielonymi świadczeniami, w tym umówionymi wizytami co stanowi uzasadniony interes prawny itp.)
3. Przetwarzane dane osobowe mogą objąć wszelkie dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej, w tym dane o stanie zdrowia. Administrator danych osobowych ma ustawowy obowiązek zachowania danych osobowych w tajemnicy.

4. Administrator informuje, że podanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe – bez podania danych osobowych administrator nie będzie mógł wypełnić ciążących na nim obowiązków, a w
konsekwencji może odmówić umówienia wizyty lub udzielenia świadczenia leczniczego.

5. Państwa dane osobowe wraz z dokumentacją medyczną będą przechowywane przez okres 20 lat (art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późniejszymi zmianami), ich sprostowania, usunięcia (wyłącznie w zakresie, w którym obowiązek przetwarzania nie wynika z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych.

7. Administrator może przekazać dane pacjentów podmiotom, które świadczą na jego rzecz usługi związane ze wsparciem prowadzonej przez administratora działalności. Dane osobowe mogą zostać również przekazane innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości opieki medycznej oraz wskazanym przez pacjenta osobom.

8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie to narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679

KARDIO SPORT

Kardiologia Sportowa

Dane kontaktowe: