przepisy prawne
W orzecznictwie sportowo-lekarskim

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich

 (na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie)

Rozporządzenie określa zakres i sposób realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich, w tym zakres badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania.

§ 2

Opieka medyczna nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich obejmuje odpowiednie świadczenia zdrowotne w zakresie:

1)           wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich,

2)           profilaktyki zdrowotnej, w tym szczepień ochronnych,

3)           leczenia, rehabilitacji oraz działań koordynujących procesy leczenia i rehabilitacji – realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie

§ 3

 1. Wstępne badania lekarskie przeprowadza się po zakwalifikowaniu zawodnika do kadry narodowej w sportach olimpijskich albo paraolimpijskich.
 2. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się w okresie realizacji przez zawodnika programu przygotowań olimpijskich albo paraolimpijskich lub programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy opracowanych przez właściwy polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski
 3. Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają zawodnicy, jeżeli:

 1)         doznany uraz lub przebyty proces chorobowy uniemożliwił im uczestniczenie w zajęciach sportowych albo zawodach sportowych przez okres dłuższy niż 14 dni lub

2)         utracili przytomność, doznali urazu głowy lub przegrali walkę przez nokaut

§ 4

 1. Wstępne i okresowe badania lekarskie obejmują ogólne badania lekarskie oraz, w zależności od rodzaju uprawianego sportu lub rodzaju niepełnosprawności, konsultacje i badania specjalistyczne
 2. Konsultacje i badania specjalistyczne obejmują:

 1)        pomiary antropometryczne

2)        badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu

3)        badanie odczynu opadania krwinek czerwonych

4)        badanie morfologii krwi obwodowej z wzorem odsetkowym

5)        badanie stężenia glukozy w surowicy krwi

6)        badanie elektrokardiograficzne

7)        konsultację internistyczną

8)        konsultację ortopedyczną

 9)        konsultację stomatologiczną

10)      konsultację laryngologiczną

11)      konsultację okulistyczną

12)      badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena

13)      badanie elektroencefalograficzne

14)      konsultację neurologiczną

15)      badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa

16)      badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa

17)       badanie serologiczne w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV

 1.  Lekarz badający zawodnika może zlecić wykonanie innych badań, wynikających z konieczności oceny jego stanu zdrowia

§ 5

 1. Konsultacje i badania specjalistyczne, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-57-9 i 12, przeprowadza się co 6 miesięcy
 2. Konsultacje i badania specjalistyczne, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 610111416 i 17, przeprowadza się co 12 miesięcy
 3. Badania specjalistyczne, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 13 i 15, przeprowadza się co 24 miesiące

§ 6

Konsultację i badania specjalistyczne, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 13, 14 i 17, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w specjalistycznych zajęciach sportowych zawodników uprawiających taekwondo i boks

§ 7

Badania specjalistyczne, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 15 i 17, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w specjalistycznych zajęciach sportowych zawodników uprawiających zapasy oraz judo

§ 8

Badanie specjalistyczne, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w specjalistycznych zajęciach sportowych zawodników uprawiających podnoszenie ciężarów

§ 9

Świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki zdrowotnej obejmują:

 1)        identyfikację czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych w związku z uprawianiem określonego sportu

2)        okresową ocenę stanu zdrowia

3)        kwalifikację i wykonanie szczepień ochronnych przeciwko WZW typu B oraz grypie

§ 10

Świadczenia zdrowotne lecznicze obejmują:

 1)        porady specjalistyczne w zakresie:

 1. a)alergologia
 2. b)chirurgia ogólna
 3. c)chirurgia urazowo – ortopedyczna
 4. d)choroby metaboliczne
 5. e)choroby wewnętrzne
 6. f)kardiologia
 7. g)neurochirurgia
 8. h)neurologia
 9. i)okulistyka
 10. j)otolaryngologia
 11. k)ortopedia
 12. l)pulmonologia
 13. m)stomatologii
 14. n)inne, wynikające z oceny stanu zdrowia zawodnika

 2)        badania diagnostyczne:

 1. a)diagnostyki obrazowej
 2. b)laboratoryjne
 3. c)wydolnościowe

 3)        procedury zabiegowe ambulatoryjne

§ 11

Świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji obejmują:

 1)        lekarską ambulatoryjną poradę rehabilitacyjną

2)         fizjoterapię ambulatoryjną, realizowaną przez:

 1. a)wizytę fizjoterapeutyczną
 2. b)zabieg fizjoterapeutyczny

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia
oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

 (na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – Dz. U. z 2016 r. poz. 176  )

§ 1

 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, zwany dalej „zawodnikiem”, podlega ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych, zwane dalej „orzeczeniem”
 2. W przypadku zawodników uprawiających sporty lotnicze za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego wydawane po przeprowadzeniu badań lotniczo-lekarskich określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca
  2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 i 904).
 3. W przypadku zawodników uprawiającychsporty lotnicze, będących żołnierzami zawodowymi – członkami personelu latającego, za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie wydawane po przeprowadzeniu badań lekarskich określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej
  żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.).

§ 2

 1. Orzeczenie wydaje lekarz specjalistaw dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 2. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, może wydać lekarz posiadającycertyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej

§ 3

 1. Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują:

 1)        pomiary antropometryczne

 2)        badania elektrokardiograficzne

 3)        badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu

 4)        badanie odczynu opadania krwinek czerwonych

 5)        badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym

 6)        oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi

 7)        ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu zdrowia jamy ustnej

 8)       badanie ortopedyczne

 9)        konsultację laryngologiczną

 10)      konsultację okulistyczną

 11)      badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena

 12)      konsultację neurologiczną

 13)      badanie elektroencefalograficzne

 14)      badanie spirometryczne

 15)      badanie serologiczne w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV

§ 4

 1. Orzeczenie wydaje się na podstawie badań: wstępnego, okresowego lub kontrolnego.
 2. Badanie wstępne, przeprowadzane u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia, obejmuje badania, o których mowa w § 3 pkt 1–11, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3:
  oooooooooooo1)       pkt 12 i 13 – u osób, które chcą uprawiać sporty walki;
  oooooooooooo2)      pkt 14 – u osób, które chcą uprawiać płetwonurkowanie;
  oooooooooooo3)      pkt 15 – u osób, które chcą uprawiać zapasy, judo, taekwondo i boks.
 3. Badanie okresowe przeprowadza się:
  oooooooooooo1)      co 6 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w § 3 pkt 1, 7 i 8;
  oooooooooooo2)     co roku – w przypadku badań, o których mowa w § 3 pkt 2–6, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3 pkt 15 – u zawodników uprawiających zapasy, judo, taekwondo i boks;
  oooooooooooo3)     co 2 lata – w przypadku badań, o których mowa w § 3 pkt 9–11, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3:
  ooooooooooooooooooooooooa)      pkt 12 i 13 – u zawodników uprawiających sporty walki,
  oooooooooooooooooooooooob)      pkt 14 – u zawodników uprawiających płetwonurkowanie.
 4. Badanie okresowe przeprowadza sięprzed upływem terminu ważności orzeczenia.
 5. Badanie kontrolne obejmujące ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne, uwarunkowane stanem zdrowia, wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.

§ 5

Lekarz, o którym mowa w § 2, może zlecić dodatkowo wykonanie innych niż określone w § 3 niezbędnych badań wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika ubiegającego się o wydanie orzeczenia.

§ 6

Orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 7

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.

oooooooooooo

oooooooooooo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

 w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

 (na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2)

§ 1

Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydaje się po przeprowadzeniu:

 1)        wstępnych badań lekarskich dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o wydanie tego orzeczenia

2)        okresowych badań lekarskich dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiających dany sport oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

3)        kontrolnych badań lekarskich dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiających dany sport oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy podczas uprawiania danego sportu doznali urazów, w tym urazu głowyzmian przeciążeniowychutraty przytomnościporażki przez nokaut lub, gdy przebyta inna choroba uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach sportowych lub zawodach sportowych

§ 2

 1. Badania, o których mowa w § 1, przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do niepełnosprawnych badania te może przeprowadzić również lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 2. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, badania, o których mowa w § 1, przeprowadza lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej
 3. 3.Skierowanie na badania wstępne wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 4. Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu albo orzeczenie o niezdolności do uprawiania danego sportu wydaje lekarz, który przeprowadził badania, o których mowa w § 1.

§ 3

 1. W przypadku wydania przez lekarza, o którym mowa w § 2 ust. 4, orzeczenia o niezdolności do uprawiania danego sportu, ponowne badania, o których mowa w § 1, w celu wydania ostatecznego orzeczenia, przeprowadza, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, a w przypadku małoletniego – na wniosek jego przedstawiciela ustawowego, lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się orzeczenie lekarskie o niezdolności do uprawiania danego sportu oraz kopię dokumentacji medycznej dotyczącej przeprowadzonych badań

ooooo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) zarządza się, co następuje:

 • 1.W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. poz. 1172) wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 2 dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

„3. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej   na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.2)), oraz posiadanej dokumentacji medycznej.

 1. W odniesieniu dozawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życiaorzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej.
 2. W przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że:

1)    zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub

2)    jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym – wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2, w celu wydania orzeczenia.”;

2)    § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują:

1)    ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena;

2)    badanie ortopedyczne;

3)    badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;

4)    pomiary antropometryczne;

5)    badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;

6)    oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

7)    badanie ogólne moczu;

8)    badanie spirometryczne;

9)    konsultację neurologiczną.

 1. Lekarz, o którym mowa w § 2, może zlecić wykonanie innych niż określone w ust. 1 badań specjalistycznych lub diagnostycznych, wynikających z oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia oraz specyfiki współzawodnictwa sportowego, niezbędnych do wydania orzeczenia.”

3)    w § 4

 1. a) 2 i 3 otrzymują brzmienie:
 2. Badanie wstępne, przeprowadzane u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia, obejmuje badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–7, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3 ust. 1:

1)    pkt 8 – u osób, które zamierzają uprawiać płetwonurkowanie;

2)    pkt 9 – u osób, które zamierzają uprawiać sporty walki

 

 1.    Badanie okresowe przeprowadza się:

1)      co 12 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–7;

2)    dodatkowo co 6 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, u zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego;

3)    co 24 miesiące – w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust.

pkt 8 – u zawodników uprawiających płetwonurkowanie

pkt 9 – u zawodników uprawiających sporty walki

 1. b) 5 otrzymuje brzmienie

„5. Badanie kontrolne obejmuje ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne uwarunkowane stanem zdrowia. Badania kontrolne wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.”;

4)   uchyla się § 5

 

 • 2. 1.Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
 1.      Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
 • 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

lllll

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy a 23. rokiem życia (Dz. U. poz. 500) w § 2 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

 1. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie, o którym mowa w ust. 4, może również wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz posiadanej dokumentacji medycznej
 2. W przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że:

1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub

2) jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu – wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2, w celu przeprowadzenia badania, o którym mowa w § 1, oraz wydania orzeczenia.

§ 2

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

KARDIOSPORT

Kardiologia Sportowa

Dane kontaktowe: